Voorwaarden Fotowedstrijd

WEDSTRIJDVOORWAARDEN FOTOGRAFENFEDERATIE,

geldende voor fotowedstrijd Meziek aan de Maas.

1. Algemene voorwaarden voor deelname

 • Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
 • De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
 • Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.
 • Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
 • De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden te voldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
 • Inzendingen kunnen onder meer worden geweigerd indien: de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
 • Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.
 • Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

 

2. Inzendingen

 • Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd aan fotowedstrijd@excelsior-buggenum.net
 • Inzenden van foto(‘s) is mogelijk van 1 april 2012 tot 20 mei 2012. Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd, deze foto’s worden niet beoordeeld of gebruikt.
 • De foto’s moeten worden ingezonden in het volgende formaat:  A4 formaat, 300 dpi, jpg of pdf. Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.
 • Indien de deelnemer een bepaald kleurprofiel wenst, dan dient hij/zij dit bij inzending duidelijk te vermelden.
 • De inzendingen moeten zijn voorzien van de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de maker. Indien de inzender niet de maker is, dan worden de gegevens van de maker uitdrukkelijk vermeld. De maker geldt dan als deelnemer, niet de inzender.

 

3. Bijzondere voorwaarden voor deelname

 • Per deelnemer mogen maximal 3 foto’s worden ingezonden.
 • De foto’s mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn
 • De foto’s moeten van recente datum zijn.
 • De deelnemer is woonachtig in Nederland.
 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat de foto’s worden getoond tijdens de jubileumfeesten in Buggenum op 15 en 16 juni 2012.

 

4. Jurering en prijs

 • De jury bestaat uit drie personen: Kim Roufs,  Bob Strik en Jan Wilms. De jury maakt deel uit van de wedstrijdorganisatie, maar speelt daarin een bijzondere rol.
 • Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van o.a. de volgende criteria:
  1. de fotografische kwaliteit;
  2. de originaliteit c.q. creativiteit;
  3. de toepassing van het thema
 • De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.
 • De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s.
 • De wedstrijd kent 10 finalisten  Uit deze finalisten wordt dmv internetstemming één uiteindelijke winnaar gekozen.
 • De finalisten worden bekend gemaakt via publicatie op de website: www.excelsior-buggenum.net/fotowedstrijd
 • De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het jubileumfeest op 16 juni 2012.
 • De wedstrijdorganisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te verstrekken over de winnende foto c.q. hun werk en werkwijze. Tevens kan worden verzocht om een CV.
 • Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
 • De winnaars stemmen in met publicatie van de winnende foto’s  zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen.
 • Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

 

5. Auteursrechten en gebruik

 • Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s
 • De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
 • De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
 • De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook.
 • Bij vermelding van de naam in gedrukte of elektronische media wordt zoveel mogelijk het copyright-teken (©) gebruikt.
 • In aanvulling op artikel 5 heeft de wedstrijdorganisatie het recht om ingezonden foto’s – ook indien dit geen winnende foto’s zijn – gedurende een periode van één jaar na de wedstrijduitslag te publiceren in het kader van een wedstrijdverslag dan wel ter promotie van de wedstrijd. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. Voor gedrukte media (boeken, tijdschriften, brochures en dergelijke) geldt, dat deze binnen de genoemde termijn van één jaar moeten zijn verschenen.
 • Voor ieder gebruik, anders dan in het kader van de wedstrijd zelf (zoals hierboven omschreven), dienen de wedstrijdorganisatie, andere bij de wedstrijd betrokkenen of derden toestemming te vragen aan de deelnemer. Het staat de deelnemer vrij om voor dit andere gebruik een vergoeding te vragen dan wel daaraan de voorwaarden te stellen die hij/zij juist acht.
 • Deelneming aan de wedstrijd houdt in geen geval in, dat de ingezonden foto’s door de wedstrijdorganisatie of derden “in stock” worden gehouden, zonder nadrukkelijke en daarop gerichte toestemming van de deelnemer. De deelnemer kan in dat geval een vergoeding voor het gebruik vragen dan wel nadere voorwaarden stellen.
 • Het staat de wedstrijdorganisatie, de jury of enige derde in geen geval vrij om de door de deelnemer ingezonden foto(‘s) te bewerken, te combineren, te manipuleren of anderszins te wijzigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer, ook niet in het kader van het wedstrijdverslag.

 

6. Overige bepalingen

 • De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.
 • Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

 

© FotografenFederatie maart 2011